Eveliina har sedan tidigt 2000-tal arbetat ideellt med kvinnofridsarbete genom ett engagemang i kvinnojoursrörelsen och partipolitiskt jämställdhetsarbete.

Hon är socionom och tog magisterexamen i socialt arbete med inriktning verksamhetsutveckling vid Malmö Högskola 2010. Samma år började hon arbeta på Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Malmö. Sedan 2011 har Eveliina arbetat inom Stockholm Stad och Botkyrka kommun med myndighetsutövande handläggningsarbete inom socialtjänsten, med målgruppen våldsutsatta vuxna.

Eveliina har vidareutbildat sig vid Nationellt Centrum för kvinnofrid, MI- motiverande samtal, lösningsfokuserad samtalsmetodik samt Signs of Safety.

Eveliina läste på socionomutbildningen inriktning verksamhetsutveckling, med fokus på offentlig förvaltning.

Eveliina skriver just nu tillsammans med Linn Moser Hällen en metodbok om Våld i nära relationer, från teori till praktik. Flera forskare såsom Veronika Ekström, Mari Brännvall, Linnea Bruno och Anna Jonhed, alla aktuella med nya avhandlingar, kommer att bidra med text till boken.

Varför är det viktigt med kunskap om våld i nära relationer?

Kunskap om våld i nära relationer och dess konsekvenser är helt avgörande för att våldsutsatta personer ska få den hjälp och det skydd som de behöver. Det är avgörande för hur en våldsutsatt person bemöts av omgivningen då hen berättar om våldsutsatthet. Lagstiftningen är tydlig om att våldsutsatta personer ska erbjudas kunskapsbaserad hjälp, vilket tyvärr inte efterlevs i praktiken.

Genom ökad kunskap kan vi få bort en del av de fördomar och stereotypiska föreställningar som präglar synen på våld i nära relationer.

Vad är din drivkraft?

Min drivkraft är att sprida kunskap och på det sättet synliggöra våldet som drabbar framför allt kvinnor och barn. Våld mot kvinnor och våld i nära relationer drabbar samhället på många olika plan och är en stor, men tyvärr ofta osynliggjord, jämställdhetsfråga- som hindrar de drabbade att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. För individen är det förödande och livsfarligt att utsättas för våld, och genom att förhindra och skydda personer som drabbas kan vi rädda liv.