Sekundär traumatisering- hur vi påverkas av att arbeta med våld i nära relationer

Att påverkas och att drabbas av sitt arbete.

Syftet med föreläsningen är att ge ökad kunskap och medvetenhet om hur arbetet med traumatiserade och våldsutsatta personer påverkar den professionella hjälparen.

Föreläsningens innehåll:

  • Kunskap om centrala begrepp såsom; Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering, Compassion fatigue och Utbrändhet.
  • Varför vi påverkas av vårt arbetet
  • Hur vi påverkas av arbetet
  • Hur vi kan förebygga ohälsa på arbetsplasten

“Den professionella blir ett vittne till sina klienters trauman, genom deras beskrivningar av traumatiska upplevelser, redogörelser av avsiktlig grymhet och övergrepp och erfarenheter av att överleva terror, sorg och längtan. Hon är både ett vittne av och en deltagare i återskapandet av trauman både under och efter samtalet”

(Pearlman & Saakvitne 1996)