Utbildar, föreläser och handleder om våld i nära relationer.

Våld i nära relationer

 

– socialt arbete i forskning, teori och praktik
Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berättelser. Och framför allt ger den verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas.
Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen (red.)
Utgivningsår: 2018
Läs mer om boken på förlagets sida

Denna bok bör läsas på alla utbildningar från socialt arbete till olika vård-program. Våldsproblematiken blir belyst ur allas synvinklar; kvinnors, barns och mäns samt när det finns missbruk med i bilden; när den utsatta är äldre; har en funktionsnedsättning eller en lhbt-identitet. Författarna visar sin breda kunnighet i ämnet när de med lätthet skriver om statistik, intervjustudier, gällande lagrum och rättsprocessen.

Kapitlen av forskare på området gör boken både framåtblickande och kritiskt granskande. Om någon väntat på ett standardverk i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer så är den väntan över nu.

Carin Holmberg, Fil dr sociologi

Filmen om Simon en film om barn som upplever våld i nära relationer. Filmen bygger på en sann berättelse. Vill ni se hela filmen?

Filmen är en del av utbildningen om barn som upplever våld i nära relationer.

Arvin utbildning startades hösten 2015 då vi såg en växande efterfrågan av kunskap om våld i nära relationer inom myndighetssverige. Namnet Arvin är ett internationellt namn med olika betydelse på olika språk.
På persiska betyder namnet erfarenhet, upplevelse, kunskap (genom egna upplevelser). Våra utbildningar tar sin grund i vår samlade erfarenhet och kunskap från det praktiska sociala arbetet med våld i nära relationer.

Konsultativt stöd

Behöver er arbetsplats hjälp med att organisera och strukturera arbetet med våld i nära relationer?

Vi har lång erfarenhet av att samordna, utveckla och implementera rutiner och arbetsmetoder i arbetet med våld i nära relationer inom socialtjänsten.

Vi erbjuder konsultativt stöd i arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för ett rättssäkert och hållbart arbete med våld i nära relationer till kommuner, landsting och vårdföretag.

FREDA-BEDÖMNINGSMETODER- STANDARDISERADE BEDÖMNINGSMETODER FÖR SOCIALTJÄNSTENS ARBETE MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

Arvin utbildning erbjuder utbildningar i FREDA-bedömningsmetoder. Utbildningarnas syfte är att ge personal inom exempelvis socialtjänst eller utförare av socialtjänst stöd i arbetet med att upptäcka och utreda våldsutsatthet samt att göra strukturerade riskbedömningar. Teori varvas med praktiska exempel från vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med FREDA-bedömningsinstrument inom socialtjänsten.