Myndighetsutövning och våld i nära relationer

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld i nära relationer har stärkts och förtydligats. Därmed ställs även större krav på myndighetsutövningen och handläggningen i ärenden som rör våld i nära relationer. Hur kan socialtjänsten omsätta lagstiftningen i praktiken?
Arvin utbildning erbjuder utbildningar om hur socialtjänsten kan arbeta rättssäkert med utredningsarbete avseende våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld i nära relationer.

Fokus i utbildningen är rättssäkerhet och utredningsarbete i arbetet med våld i nära relationer kopplat till lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.  Utbildningen består av föreläsningar varvade med praktiska övningar utifrån autentiska case och utredningar samt gruppdiskussioner och reflektioner.

Utbildningen belyser olika delar av handläggningsprocessen såsom:

  • vad innebär en rättssäker handläggning?
  • hur man hanterar inkommande information, orosanmälningar och ansökningar
  • förhandsbedömningar
  • utredningsarbete – vad ska utredas, varför och hur?
  • riskbedömningar
  • säkerhetsplaneringar
  • att bedöma behov av insatser
  • dokumentation
  • att arbeta med säker handläggning
  • samverkan
Faktaruta

För att rättssäkert kunna arbeta med ärenden rörande vuxna och barn som varit våldsutsatta eller bevittnat våld i nära relationer krävs att en nämnds ärendehandläggning fungerar. Det innebär att lagstiftningen som reglerar området måste följas.

 

(IVO 2019)