Barn som upplever våld

Arvin utbildning erbjuder utbildningar och föreläsningar om barn som upplever våld i nära relationer.
Teori och forskning förenas med övningar med fokus på det praktiska sociala arbetet.

 

Faktaruta

Barn och ungdomar som upplever våld i nära relationer ser, hör, hör om, och upplever konsekvenserna av det psykiska, fysiska, sexuella, materiella och finansiella våld som en av deras föräldrar/omsorgspersoner utsätter den andra föräldern för. (Carolina Överlien)

Socialnämnden ska särskilt beakta att ett barn som har upplevt våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.

       Utbildningen berör teman som;

 • Grundkunskap om våld i nära relationer.
 • Forskning och teori om barn som upplever våld i nära relationer.
 • Samhällets ansvar för barn som upplever våld i nära relationer.
 • Socialtjänstens ansvar att utreda barn som upplever våld i nära relationer.
 • Socialstyrelsens föreskrifter och rekommendationer i det praktiska utredningsarbetet- hur ska/ bör och kan man utreda barn som har upplevt våld i nära relationer.
 • Hur BBIC kan användas för att synliggöra våldet och dess konsekvenser för barnet.
 • Språkets betydelse för utredningsarbetet- hur man benämner och beskriver våld i en barnavårdsutredning.
 • Barn på skyddat boende.
 • Boende, umgänge och vårdnad- vem bestämmer?
 • Samverkan mellan vuxenhandläggare och barnhandläggare.
 • FREDA- bedömningsmetoder som stöd i arbetet att kartlägga det våld som en förälder har blivit utsatt för.

Barn som har bevittnat ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person är brottsoffer och har rätt till Brottsskadeersättning.