FREDA-bedömningsmetoder

FREDA-bedömningsmetoder- Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer
FREDA-bedömningsmetoder- Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Arvin utbildning erbjuder utbildningar i FREDA-bedömningsmetoder. Utbildningarnas syfte är att ge personal inom exempelvis socialtjänst eller utförare av socialtjänst stöd i arbetet med att upptäcka och utreda våldsutsatthet samt att göra strukturerade riskbedömningar. Teori varvas med praktiska exempel från vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med FREDA-bedömningsinstrument inom socialtjänsten.

Utbildningen berör teman som;

  • Grundutbildning våld i nära relationer.
  • Att utreda våldsutsatthet; vad bör socialtjänsten utreda och varför?
  • Dokumentation av våldsutsatthet.
  • Språkets betydelse i utredningsarbetet.
  • Standardiserade bedömningsmetoder.
  • FREDA-beskrivning som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser.
  • Att bedöma risk för fortsatt våld.
  • FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet med att bedöma risk för fortsatt/eskalerande och dödligt våld.
Kompetens om våld nödvändig 
God kompetens kring våld och våldsutsatthet behövs för användningen av FREDA-beskrivning. Detta betonas av verksamma som prövat att använda FREDA-beskrivning i reguljär praktik. Av särskild vikt  är förståelse för den process som det innebär att söka hjälp och eventuellt påbörja en uppbrottsprocess från situationen som våldsutsatt. (Manual för FREDA)
Faktaruta

FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder som är avsedda att användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer.

De tre bedömningsmetoderna är:

FREDA-kortfrågor som är ett kort formulär som ger professionella stöd för

att fråga om våld inom exempelvis socialtjänsten eller hälso- och sjukvård.

FREDA-beskrivning som ger en närmare beskrivning av karaktär och omfattning av det våld som en person varit utsatt för, såväl psykiskt som fysiskt och sexuellt.

FREDA-farlighetsbedömning som avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld.