Vad är unikt med era utbildningar?

Alla våra föreläsningar och utbildningar har en stark förankring i hur det fungerar i verkligheten, i det praktiska arbetet. Eftersom vi båda två är praktiker grundar sig våra kunskaper till stor del på våra erfarenheter från att möta våldsutsatta i klientarbetet. Vi delar med oss av erfarenheter och berättelser från verkligheten vilket vi tror är betydelsefullt för utbildningsdeltagarna. 

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops om våld i nära relationer, FREDA-bedömningsmetoder samt utbildningar med fokus på hur professionella kan fråga om och upptäcka våldsutsatthet. Vi anpassar utbildningen efter era behov, önskemål och målgrupp.

Våra föreläsningar och utbildningar grundar sig på den senaste forskningen från området våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt våra egna erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta vuxna. Vi är praktiker och har mångårig erfarenhet av både klientarbete och verksamhetsutveckling inom området.

Alla utbildningar innehåller grundläggande fakta om våld i nära relationer, våldets uttryck och konsekvenser samt fakta om forskning och rådande lagstiftning. Vi förenar teori och fakta med vår mångåriga erfarenhet från det praktiska sociala arbetet inom området Våld i nära relationer.

Frågeställningar som vi behandlar är bland annat hur man praktiskt kan arbeta med våld i nära relationer, hur man som professionell kan fråga/ upptäcka våldsutsatthet, rättssäkert socialt arbete med våld i nära relationer samt hur standardiserade bedömningsmetoder såsom FREDA- bedömningsmetoder kan vara ett stöd i detta arbete inom socialtjänsten, myndigheter, hälso-och sjukvården, organisationer och vårdföretag. Alla utbildningar innehåller fallbeskrivningar från verkligheten samt praktiska övningar eller forumspel anpassade efter målgrupp.

01.

Vad tycker du var positivt med Arvin utbildnings föreläsning?

Det var intressant med föreläsarnas egna erfarenheter. Det gjorde det enklare att relatera informationen till mitt arbete som socialsekreterare.

(utbildningsdeltagare 2017)

02.

Vad tycker du var positivt med Arvin utbildnings föreläsning?

Mycket bra föreläsare som dessutom tog exempel från verkligheten, om deras egna arbete vilket gör utbildningen bättre och mer levande än om det bara var teori.

(utbildningsdeltagare 2017) 

03.

Vad tycker du var positivt med Arvin utbildnings föreläsning?

Bra och positivt med utbildare som verkligen har ett brinnande intresse för ämnet, även att ni båda är yrkesverksamma i socialtjänsten gör att det blir lättare att relatera till det egna arbetet.

(utbildningsdeltagare 2017)

04.

Vad tycker du var positivt med Arvin utbildnings föreläsning?

Givande och positivt. Mycket bra nivå på utbildningen och väldigt positivt att få ta del av era egna erfarenheter från praktiskt arbete. Ni är tydliga, kunniga och har en bra pedagogik och förmåga att förmedla både fakta och att väcka tankar. Inspirerande!

(Utbildningsdeltagare 2017)

Personalens kunskap är avgörande för att socialtjänsten ska kunna upptäcka och förstå våldsproblem samt på ett respektfullt sätt ta upp frågor om våld med de berörda. Socialstyrelsen rekommenderar utifrån bästa tillgängliga kunskap att personalen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjudas fortbildning om våld i nära relationer i syfte att öka förutsättningarna att upptäcka våld. (Våld- Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer)
Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Om ärendena avser våldsutsatta vuxna, bör personalen dessutom ha socionomexamen. (Allmänna råd i 4 kap. SOSFS 2014:4 )